TOUR LINE s.r.o.

Ochrana osobných údajov

GDPR / Ochrana osobných údajov v zmysle
Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Článok I.
Základné ustanovenia

1/  Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) Zákona 18/2018 Z.z  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Zákon“) je:

TOUR LINE s.r.o., IČO: 51244012 zapísaná v OR OS BA I. oddiel Sro vložka č. 124876/ B (ďalej len „prevádzkovateľ“)

2/  kontaktné údaje na prevádzkovateľa sú:

adresa: Pri hrádzi 7, 82106 Bratislava – Podunajské Biskupice

email:   tourline@tourline.sk

telefón: +421 940 337971

3/ Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo  identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, sieťový identifikátor alebo odkazom na jede či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4/ Prevádzkovateľ vymenoval za zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov prokuristu TOUR LINE s.r.o. Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú:

email: office@tourline.sk

telefón: +421 902 351819

Článok II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1/ Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získa na základe plnenia Vašej objednávky alebo žiadosti o cenovú ponuku.

2/ Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje nutné pre plnenia zmluvy alebo dohodnutých služieb.

Článok III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1/ Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

a/ plnenie zmluvy alebo dohodnutej služby medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona

b/ oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm f) Zákona

c/ Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa §13 ods. 1 písm a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby

2/ Účelom spracovania osobných údajov je:

a/ vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom, pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontaktné údaje), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy alebo dohody, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu alebo dohodu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľ plniť

b/ zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít

3/ Zo strany prevádzkovateľ dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takýmto spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

Článok IV.
Doba uchovávania osobných údajov

1/ Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

a/ po celú dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu alebo dohody medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov alebo dohôd po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo dohody

b/ po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu

2/ Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Článok V.
Príjemcovia osobných údajov ( subdodávatelia prevádzkovateľa )

1/ Príjemcovia osobných údajov sú osoby

a/ podieľajúce sa na dodaní tovaru, služieb, realizácii platieb na základe zmluvy

b/ zaisťujúce marketingové služby.

2/ Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Článok VI.
Vaše práva

1/ Za podmienok stanovených v Zákone máte právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa § 21 Zákona,

a/ právo na opravu osobných údajov podľa § 23 Zákona,

b/ právo na výmaz osobných údajov podľa § 27 Zákona,

c/ právo vznieť námietku proti spracovávaniu podľa § 27 Zákona,

d/ právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

e/ právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III. ods. 1 písm.       c/ týchto podmienok

2/ Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu na ochranu osobných  údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Článok VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1/ Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2/ Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej forme.

3/ Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1/  Odoslaním formulára „Kontaktujte nás“ a formulára „Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky“ potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2/  S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára.

3/  Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu emailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2019