Ekonomické službyPoskytujeme komplexné ekonomické služby a účtovníctvo

komplexné ekonomické služby
komplexné ekonomické služby
Naše komplexné ekonomické služby:
  • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
  • účtovnej evidencie správy bytového a nebytového fondu
  • evidencia hmotného a nehmotného majetku
  • evidencia skladu a zásob
  • aktuálne reporty ekonomickej a finančnej kondície
  • vypracovanie daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby
  • daňových priznaní DPH
  • zabezpečenie elektronickej komunikácie s Finančnou správou SR
  • personalistika a spracovanie miezd
  • evidencia dochádzky
Aké účtovníctvo pre svoje podnikanie alebo činnosti potrebujem?

Sústava jednoduchého účtovníctva je vhodná pre fyzické osoby (SZČO), ktoré nevedú daňovú evidenciu, podnikateľov nezapísaných v Obchodnom registri, občianske združenia a ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ak nepodnikajú a ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období sumu 200 000€.

Sústava podvojného účtovníctva je určená pre všetky obchodné spoločnosti (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s.), fyzické osoby-podnikateľov, občianske združenia a ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, ktoré podnikajú alebo ich príjmy presahujú hranicu 200 000€ a nadácie.

Šetríme našim klientom ich čas a preto sú im naše služby dostupné v režime 24/7, formou elektronickej komunikácie alebo online komunikácie cez aplikácie Zoom Meetings, Skype, Messenger

131930212_322214025530402_5879730044943146621_n-1.png

IČO: 51244012
DIČ: 2120653018
IČ DPH: SK2120653018 ( § 7a Zákona o DPH)
IBAN: SK57 1100 0000 0029 4806 4606
BIC: TATRSKBX
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č.124876/B

 

Kontaktné informácie

© 2020 TOUR LINE s.r.o.