TOUR LINE s.r.o.

Každoročne prichádza čas platenia daní a vypracovávaní daňových priznaní a to do konca marca, prípadne júna, ak došlo k odkladu daňového priznania. Ak už patríte k ľudom, ktorých bolí každé euro alebo aj nie, z vašich daní môžete niekomu pomôcť alebo podporiť aj celú jednu organizáciu. Ako?

Odborne nazvané: Podiel zaplatenej dane na osobitné účely

Suma vypočítaná z dane, ktorú fyzické a právnické osoby zaplatia. Ide o malé percento od 1 až po 3 percent z dane. 

Koľko presne kto prispeje?

Fyzické osoby prispievajú štandardne 2% dane. Výnimkou sú tí, ktorí vykonávali v roku, ktorého sa daň týka dobrovoľnícku činnosť (minimálne 40 hodín) pre organizáciu, ktorej podiel chcú poukázať. Tí môžu prispieť 3% dane. Netreba zabudnúť na priloženie potvrdenia o dobrovoľníctve. Ak máme vypočítané percentá dane, minimum sú 3€. Nižšiu sumu nie je možné poukázať.

Podiel môžu poukázať aj právnické osoby – spoločnosti a organizácie. Pre nich platia iné podmienky. 1% môže darovať právnická osoba, ktorá nedarovala dotyčnej organizácii v zdaňovacom období alebo do termínu na podanie daňového priznanie za zdaňovacie obdobie finančný dar vo výške aspoň 0,5% zo zaplatenej dane. Právnická osoba, ktorá takýto dar poskytla môže poukázať 2%. Právnická osoba môže poukázať podiel v minimálnej výške 8€. Môže darovať aj viacerým prijímateľom, ale každému minimálne 8€.

Ako môžeme prispieť?

Pre fyzické osoby existujú dva spôsoby. Jedným je klasicky v daňovom priznaní, v ktorom je jedna celá strana venovaná podielu zaplatenej dane. Druhý spôsob sa týka zamestnancov, ktorí majú príjem iba zo závislej činnosti. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vystaví „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ ako prílohu pre „Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.“ Toto Vyhlásenie je potrebné poslať na daňový úrad do konca apríla. 

Právnické osoby môžu poukázať iba v daňovom priznaní. Prispieť je možné iba v riadnom a opravnom daňovom priznaní v riadnej aj v predĺženej lehote. Podiel zaplatenej dane sa nepreukáže z dodatočného daňového priznania alebo pri oneskorenom podaní daňového priznania a neuhradení alebo čiastočnom neuhradení tejto dane do lehoty na zaplatenia.

Komu môžeme darovať?

Podiel zaplatenej dane môžeme poskytnúť:

 • občianskemu združeniu,
 • nadácii,
 • neinvestičnému fondu
 • neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby,
 • účelovému zariadeniu cirkvi a náboženskej spoločnosti,
 • organizácii s medzinárodným prvkom,
 • Slovenskému Červenému krížu,
 • subjektom výskumu a vývoja,
 • Fondu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.
 

Organizácie musia byť k 31. decembru obdobia, za ktoré sa platí daň, zapísané v centrálnom registri prijímateľov vedenom Notárskou komorou Slovenskej republiky. Musí mať zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky a hlavne nemať nedoplatok na dani po uplynutí lehoty na podanie daňového priznanie. Daňový úrad takejto organizácii pripíše podiel zaplatenej dane na účet.

Na aké účely ich prijímateľ použije?

Podiel je možné použiť iba na účely, ktoré sú predmetom činnosti prijímateľa. Sú to najmä:

 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 • podpora a rozvoj športu,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • zachovanie kultúrnych hodnôt,
 • podpora vzdelávania,
 • ochrana ľudských práv,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • veda a výskum,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Ak peniaze zo zaplatenej dane neboli využité na tieto účely do konca nasledujúceho roka, organizácia je povinná ich vrátiť daňovému úradu. 

Prečo by sme mali darovať?

Neexistuje správna odpoveď prečo by sme mali. Podstatné je, komu ich darujeme. Prijímatelia sú rôzni. Môže ísť o školu, krúžky, ale aj organizácie, ktoré z týchto peňazí žijú celý rok a ide o ich jediný príjem okrem darov. 

Peniaze z daní idú do štátneho rozpočtu. Takouto malou pomocou sa dajú tie peniaze využiť v neziskovej organizácii a nič to nestojí, pretože peniaze odvedieme tak či onak. Ak patríte k tým, ktorí ich radi poukážu na prospešnú vec, nezabudnite tento rok poukázať podiel Vami vybranej organizácii.