FAQ

najčastejšie kladené otázky – naše odpovede

Ekonomika a účtovníctvo

Účtovníctvo, jeho formálna a vecná stránka, sú upravené vo viacerých právnych normách. Samotnú povinnosť vedenia účtovníctva určuje podnikateľom Obchodný zákonník, rozsah a spôsob Zákon o účtovníctve. Konkrétne postupy sa riadia opatreniami MF SR, mnohé podmienky určujú aj daňové zákony a iné právne predpisy.

Účtovná evidencia je zjednodušený nástroj akou podnikateľ eviduje svoje účtovné doklady, nemá predpísanú formu, avšak musí spĺňať zákonom stanovené podmienky pre vedenie „daňovej evidencie“. Odporúčame v tomto prípade najprv sa poradiť s odborníkom na účtovníctvo, aby ste predišli prípadným problémom pri  preukazovaní svojej daňovej povinnosti.

Manažment a poradenstvo

Najlepší spôsob je obrátiť sa na špecialistu v oblasti krízového manažmentu. Pre správne rozhodnutie ako ďalej potrebujete pohľad odborníka, ktorý sa na súčasný stav pozrie z iného uhla pohľadu ako je momentálne ten Váš, teda nezainteresovane a nezaťažene  súčasnou situáciou, čo mu umožní nájsť najvhodnejšie nástroje riešenia.

Koučing podporuje schopností a zručností, maximalizuje osobný a pracovný potenciál.  Je dôležitou súčasťou rozvoja ľudských zdrojov nielen u jednotlivcov ale aj skupín a kolektívov a je zameraný rovnako na zamestnancov ako aj na samotných manažérov. Najpoužívanejší je najmä pri nástupe jednotlivca do nového zamestnania ako moderný spôsob adaptácie sa na nové pracovné podmienky.

Administratíva a agenda

Áno. Elektronickú komunikáciu prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy ale aj priamo s konkrétnymi inštitúciami je možné zabezpečiť prostredníctvom poverenej alebo splnomocnenej osoby, ktorá disponuje zaručeným elektronickým podpisom.

Niektoré právne predpisy určujú povinnosť, aby priebeh a rozhodnutia orgánov v konkrétnych veciach boli zaznamenané písomnou formou. Je teda potrebné zo zvukového záznamu previesť niektoré body rokovania do predpísanej písomne formy, následne autenticitu prepisu overiť a potvrdiť podpisom oprávnených osôb.

Podnikanie a marketing

Marketing ako  proces plánovania, tvorby  koncepcie, ceny, propagácie a distribúcie myšlienok, tovaru a služieb má cieľ plnohodnotne uspokojiť potreby zákazníka. Marketing umožňuje podnikateľom pochopiť dôvody, ktoré by viedli ľudí ku kúpe jeho tovaru a služieb  a to, čo by mal urobiť aby ľudia u neho naďalej kupovali resp. nakupovali lepšie, častejšie a vo väčšom množstve.

Pre podnikateľov je prieskum trhu dôležitá súčasť obchodnej stratégie. Nie je však nevyhnutné vždy, hneď realizovať individuálny prieskum. To či by bol o Váš produkt záujem by sme najprv odporučili zistiť z predchádzajúcich prieskumov dopytu, poprípade spotrebiteľského správania v prostredí do ktorého plánujete vstúpiť a porovnať s rozsahom existujúcej ponuky.

131930212_322214025530402_5879730044943146621_n-1.png

IČO: 51244012
DIČ: 2120653018
IČ DPH: SK2120653018 ( §7a Zákona o DPH)
IBAN: SK57 1100 0000 0029 4806 4606
BIC: TATRSKBX
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č.124876/B

 

© 2020 TOUR LINE s.r.o.